The investigation of ULX's nature is still in progress and currently we are
waiting for feedback from our collaborators. Meanwhile, I want to share with you
a figure of the evolution of a typical ULX with black hole accretor.

To make the long story short, two massive stars bore in a binary. One which is
heavier expands as a result of its nuclear evolution and starts to shed mass
onto its companion.This mass transfer is dynamically unstable and the second
star becomes engulfed with the primary star's matter. We call this phase a
common envelope and it happens typically when the system's age is between 4 and
5 million years.

If the companion has enough orbital energy, the common envelope is rejected and
the stars' separation shrinks significantly. The primary needs now less than
100,000 years to collapse and form a black hole.

The system's orbital energy is constantly emitted in gravitational waves, which
results in further separation shrinkage. Simultaneously, the secondary star
expands. If it manages to commence the mass transfer onto the black hole within
the first 500 million years (typically during the first 10-20 million years),
the flow will be strong enough to power a ULX.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadal trwa badanie w?a?ciwo?ci ULX, a obecnie czekamy na informacje zwrotn? od
naszych wspó?pracowników. W mi?dzyczasie chcieliby?my podzieli? si? z Wami
rysunkiem ewolucji typowego ULXa z akreuj?c? czarn? dziur?.

W skrócie, w uk?adzie podwójnym powsta?y dwie masywne gwiazdy. Ci??sza z nich
rozrasta si? w skutek ewolucji nuklearnej i zaczyna przelewa? mas? na gwiazd?
towarzysz?c?. Ten transfer masy jest dynamicznie niestabilny i druga gwiazda
zostaje otoczona przez zewn?trzne warstwy pierwszej. Nazywamy t? faz? wspóln?
otoczk? i zazwyczaj ma ona miejsce, gdy system jest w wieku pomi?dzy 4 a 5
milionów lat.

Je?li towarzysz?ca gwiazda ma wystarczaj?co du?o energii orbitalnej, otoczka
zostaje odrzucona, a odleg?o?? mi?dzy gwiazdami znacz?co si? kurczy. Gwiazda
g?ówna potrzebuje teraz mniej ni? 100,000 lat, ?eby zapa?? si? grawitacyjnie i
utworzy? czarn? dziur?.

Energia orbitalna systemu jest stale tracona na skutek emisji fal
grawitacyjnych, co skutkuje dalszym kurczeniem si? orbity. Jednocze?nie druga
gwiazda zwi?ksza swój promie?. Je?li zdo?a rozpocz?? transfer masy na czarn?
dziur? w ci?gu pierwszych 500 milionów lat (zwykle podczas pierwszych 10-20
milionów lat), przep?yw b?dzie wystarczaj?co silny, ?eby zasili? ULXa.

More...