After vacation time, we are getting back to work! There are some significant
goals in front of the U@H and we still count on your help!

First of all, we are continuing our cooperation with Cambridge and Ferrara.
Scientist are becoming more and more aware of the project and appreciate the
help in obtaining necessary data. The manuscript about ULXs should be published
in the nearest future. We think the conclusions will bring about a vivid
discussion. We are also preparing large-scale simulations for the BHspin
application which will provide valuable predictions of gravitational waves for
the next LIGO runs.

From the technical point of view, we are going to make several improvements this
year. An additional server for processing data will be installed. Additionally,
applications will be adapted for the GPU computing. We also plan to establish a
database with public access which will store the results and possibly provide
some visualisation tools.

As always, we will keep you informed on the progress and your feedback will
still be highly appreciated!

U@H team

--------------------------------------------------------

Po wakacjach wracamy do pracy! Przed U@H wiele wyzwa? i nadal liczymy na Wasz?
pomoc! Przede wszystkim nadal kontynuujemy wspó?prac? z Cambridge i Ferrar?.
Naukowcy coraz cz??ciej s?ysz? o projekcie i doceniaj? pomoc w pozyskiwaniu
danych. Praca dotycz?ca ULXów zostanie wkrótce opublikowana. S?dzimy, ?e wnioski
wywo?aj? ?yw? dyskusj?. Przygotowujemy równie? wielkoskalowe symulacje na
aplikacj? BHspin. Dostarczy ona wa?nych prognoz na temat fal grawitacyjnych
dla kolejnych obserwacji LIGO.

Od strony technicznej, dokonamy w tym roku kilku ulepsze?. Zainstalujemy
dodatkowy serwer do przetwarzania danych. Ponadto dostosujemy aplikacje do
oblicze? na GPU. Planujemy równie? stworzy? baz? danych z dost?pem publicznym,
która b?dzie s?u?y?a przechowywaniu wyników i by? mo?e dostarczy równie?
narz?dzi do ich wizualizacji.

Jak zawsze b?dziemy Was informowa? o post?pach i bardzo ceni? Wasze uwagi!

Zespó? U@H

More...